การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ปี 2011

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

6

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416456 ชื่อวิชา Genetic Engineering I,9 ส.ค. 2011 - 23 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416312 ชื่อวิชา Laboratory in Genetics,6 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2011 - 13 ม.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตก๊าซไฮโดรเจนทางชีวภาพโดยกระบวนการหมักแบบไม่ใช้แสงจากน้ำเสียโรงงานผลิตเบียร์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2011 - 13 ม.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2011 - 13 ม.ค. 2011

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด