การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ปี 2009

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

8

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 41
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 27,28 ก.ค. 2009 - 31 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 26,7 เม.ย. 2009 - 10 เม.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย,11 พ.ค. 2009 - 12 พ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มงานวิจัยด้านพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การขยายพันธุ์พืชปริมาณมากโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ,24 ก.ค. 2009 - 24 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001599 ชื่อวิชา Thesis,24 ก.พ. 2009 - 29 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานระบบบำบัดน้ำเสีย,29 มิ.ย. 2009 - 30 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419536 ชื่อวิชา Advanced Industrial Microbiology,1 พ.ย. 2009 - 24 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Mona rice แหล่งทุน :สำนักนวตกรรมแห่งชาติ,1 เม.ย. 2009 - 31 มึ.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053315 ชื่อวิชา Physico-Chemical Analysis of Materials,19 ม.ค. 2009 - 19 ม.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01441691 ชื่อวิชา Research Methodology in Botany,28 ก.ย. 2009 - 28 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008422 ชื่อวิชา Aquatic & Soil Fungi,8 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008474 ชื่อวิชา Natural Products for Plant Protection,8 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาความหลากหลายและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของราที่เจริญในน้ำเค็มเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกัน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031441 ชื่อวิชา Introduction to Plant Virology,16 ก.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202596 ชื่อวิชา Selected Topics in Chemical Engineering,27 ม.ค. 2009 - 28 ม.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01441691 ชื่อวิชา Research Methodology in Botany,28 ส.ค. 2009 - 28 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01441691 ชื่อวิชา Research Methodology in Botany,28 ส.ค. 2009 - 28 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01441691 ชื่อวิชา Research Methodology in Botany,28 ส.ค. 2009 - 28 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008422 ชื่อวิชา Aquatic & Soil Fungi,1 มิ.ย. 2009 - 29 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416524 ชื่อวิชา Genetic Manipulation of Plant Cells,13 พ.ย. 2009 - 27 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416524 ชื่อวิชา Genetic Manipulation of Plant Cells,13 พ.ย. 2009 - 27 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชั้นสูง รุ่นที่ 13,25 ส.ค. 2009 - 28 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มงานวิจัยด้านพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การขยายพันธุ์พืชปริมาณมากโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ,24 ก.ค. 2009 - 24 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007555 ชื่อวิชา Plant Tissue Culture in Agriculture,7 ก.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01441691 ชื่อวิชา Research Methodology in Botany,9 ก.ย. 2009 - 9 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416524 ชื่อวิชา Genetic Manipulation of Plant Cells,13 พ.ย. 2009 - 27 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สอนวิชา PYID 695: Applied Plant Biotechnology in Pharmaceutical Sciences หัวข้อ Transgenic plants: techniques and application,3 ส.ค. 2009 - 3 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สอนกระบวนวิชา BN465 (พันธุศาสตร์พืช) บรรยายและปฏิบัติการหัวข้อการแยกและการรวมโปรโตพลาสต์,18 ก.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแยก การเลี้ยง และการรวมโปรโตพลาสต์ รุ่นที่ 13 แหล่งทุน :ผู้เข้ารับการอบรม,25 ส.ค. 2009 - 28 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202596 ชื่อวิชา Selected Topics in Chemical Engineering,27 ม.ค. 2009 - 28 ม.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 27,28 ก.ค. 2009 - 31 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 26,7 เม.ย. 2009 - 10 เม.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007555 ชื่อวิชา Plant Tissue Culture in Agriculture,7 ก.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01441691 ชื่อวิชา Research Methodology in Botany,9 ก.ย. 2009 - 9 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สอนนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการพืช วิชา PYID 695: Applied Plant Biotechnology in Pharmaceutical Sciences หัวข้อ Transgenic plants: techniques and application,3 ส.ค. 2009 - 3 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สอนวิชา BN 465 (พันธุศาสตร์ของพืช),18 ก.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01441691 ชื่อวิชา Research Methodology in Botany,28 ส.ค. 2009 - 28 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008422 ชื่อวิชา Aquatic & Soil Fungi,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การควบคุมโรคไม้ผลในระยะก่อนและหลังเก็บกี่ยว,3 ก.ค. 2009 - 3 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์จากเชื้อราในการควบคุมโรคพืช แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,21 ม.ค. 2009 - 21 ม.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากเมล็ดสบู่ดำโดยกระบวนการหมักไร้ออกซิเจนแบบขั้นตอนเดียวและการหมักแบบสองขั้นตอน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010