การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ปี 2008

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

8

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 9
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้ Atomic absorption,22 พ.ย. 2008 - 22 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 736543 ชื่อวิชา Plant Cell & Tissue Culture,5 ก.ย. 2008 - 5 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง สวพ. มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การตรวจโรคไวรัสกล้วยไม้โดยใช้เทคนิคทางอิมมูโนวิทยา,27 มิ.ย. 2008 - 27 มิ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 416524 ชื่อวิชา Genetic Manipulation of Plant Cells,7 พ.ย. 2008 - 21 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบรรยายพิเศษเรื่องการใช้เครื่อง AAS,22 พ.ย. 2008 - 23 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :มลพิษอินทรีย์สิ่งแวดล้อม,4 พ.ย. 2008 - 30 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 416524 ชื่อวิชา Genetic Manipulation of Plant Cells,7 พ.ย. 2008 - 21 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 252599 ชื่อวิชา Thesis,28 ต.ค. 2008 - 19 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008421 ชื่อวิชา Introduction to Mycology,1 พ.ย. 2008 - 31 มึ.ค. 2009

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 4
2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคกล้วยไม้ที่คลินิกสุขภาพพืช,1 พ.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง การใช้ประโยชน์ :การให้บริการตรวจสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ (sensitivity test) ของสารสกัด,12 พ.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2019
2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง การใช้ประโยชน์ :การให้บริการตรวจสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ (sensitivity test) ของสารสกัด,12 พ.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2019
2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง การใช้ประโยชน์ :การให้บริการตรวจสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ (sensitivity test) ของสารสกัด ,12 พ.ค. 2008 - 27 ก.ย. 2009