การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวรรณคดี ปี 2020

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวรรณคดี

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 200920082007 >>

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202018 >>
Year Policy 2
2020 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท การใช้ประโยชน์ :เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ทำให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เข้ามาทำงาน ณ จังหวัดชัยนาท ได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น,1 ก.ค. 2020 - 1 ก.ค. 2022
2020 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท การใช้ประโยชน์ :นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการนำข้อมูลเป็นองค์ประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท ในประเด็นการพัฒนาที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และวิถีชีวิตชุมชน และนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท การรวมกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแกนเชื่อมโยงในและนอกพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ให้ส่งต่อถึงคนรุ่นหลัง,1 ก.ค. 2020 - 1 ก.ค. 2022

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>