การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวรรณคดี ปี 2022

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวรรณคดี

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222021200920082007 >>
Year Academic 5
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดการถ่ายทอดผลผลิตการวิจัยและอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการวิจัย “สำรับหันคา: การพัฒนาอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท”,4 เม.ย. 2022 - 4 เม.ย. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บรรยาย เรื่อง นวนิยายวายในความเคลื่อนไหวทางสังคม,11 ส.ค. 2022 - 11 ส.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์สยามทรรศ์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บรรยายพิเศษ เรื่ือง ซีรีส์วายกับมหาวิทยาลัยในฐานะพื้นที่จินตนาการ,21 ก.ย. 2022 - 21 ก.ย. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Meta Thailand ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บรรยายพิเศษ ตัวตนและเพศสภาพในซีรีส์วาย,21 ก.ค. 2022 - 21 ก.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The Japan Foundation, Bangkok ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โชโจ มังงะ: ประวัติศาสตร์ พลังและอิทธิพลของการ์ตูนผู้หญิงในญี่ปุ่น และแนวโน้มในเมืองไทย,15 ก.ค. 2022 - 15 ก.ย. 2022

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202018 >>