การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาภาษาไทย ปี 2015

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาภาษาไทย

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 361311 ชื่อวิชา Pali & Sanskrit Loan Words,17 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015