การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาภาษาไทย ปี 2013

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาภาษาไทย

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 5
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :BUFS, Republic of Korea ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :A Comparative Study on Absolute-Constitutional Monarchiesbetween King Rama IV-VII (1855-1932) and Joseon Dynasty,26 ต.ค. 2013 - 26 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :An Observation on the Language Culture of Hinduism and Buddhism Related to Thai Kings in Bangkok Per แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 ต.ค. 2013 - 28 ก.พ. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :BUFS, Republic of Korea ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :A Comparative Study on Absolute-Constitutional Monarchies between King Rama IV-VII (1855-1932) and Joseon Dynasty,26 ต.ค. 2013 - 26 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :An Observation on the Language Culture of Hinduism and Buddhism Related to Thai Kings in Bangkok Per แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 ต.ค. 2013 - 28 ก.พ. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานิพนธ์ภาษาบาลีสันสกฤตเพื่อการวิจัย,17 มิ.ย. 2013 - 25 ต.ค. 2013

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201520122010 >>