การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาภาษาไทย ปี 2010

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาภาษาไทย

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 5
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :The Comparative Study on the Kingship between the Pre-Modern Korea and Thailand แหล่งทุน :KSPS, Republic of Korea,1 ธ.ค. 2010 - 30 พ.ย. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302531 ชื่อวิชา Forest Plant Genetic Resources & Management,7 มิ.ย. 2010 - 27 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01361691 ชื่อวิชา Advanced Research Methods in Thai Language,14 ส.ค. 2010 - 11 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :An Observation on Pali and Sanskrit Word Formation Influenced to the Political Thai Terminology แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 361311 ชื่อวิชา Pali & Sanskrit Loan Words,14 มิ.ย. 2010 - 13 พ.ค. 2011