การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาปรสิตวิทยา ปี 2018

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

Public

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาปรสิตวิทยา

Year:

<< 1999 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< >>