การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาปรสิตวิทยา ปี 2002

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2002

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2002

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2002

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2002

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2002

0

Award

รางวัล ปี 2002

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาปรสิตวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 3
2002 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การศึกษาวิจัยการใช้สมุนไพรและการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม,25 ม.ค. 2002 - 25 ม.ค. 2002
2002 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การศึกษาวิจัยการใช้สมุนไพรและการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม ,25 ม.ค. 2002 - 25 ม.ค. 2002
2002 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาสารธรรมชาติเพื่อฆ่าเห็บ หมัด เหา ของสัตว์เลี้ยง ในเชิงการค้า แหล่งทุน :ทุนวิจัยจากศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีภาครัฐร่วมเอกชน 2544-2547,1 ต.ค. 2002 - 30 ก.ย. 2004

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 1999 >>