การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาจิตวิทยา ปี 2018

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาจิตวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 9
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459332 ชื่อวิชา Psychology of Behavior Modification,8 ม.ค. 2018 - 4 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459334 ชื่อวิชา Group Dynamic,1 ต.ค. 2018 - 31 ต.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459435 ชื่อวิชา Psychology of Group Counseling,1 ก.พ. 2018 - 28 ก.พ. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459232 ชื่อวิชา Mental Health,8 ม.ค. 2018 - 4 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459332 ชื่อวิชา Psychology of Behavior Modification,8 ม.ค. 2018 - 4 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459232 ชื่อวิชา Mental Health,8 ม.ค. 2018 - 4 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475534 ชื่อวิชา Leadership for Change & Development,8 ม.ค. 2018 - 21 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459232 ชื่อวิชา Mental Health,8 ม.ค. 2018 - 4 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459435 ชื่อวิชา Psychology of Group Counseling,1 ก.ย. 2018 - 30 ก.ย. 2018

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20102006 >>