การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาจิตวิทยา ปี 2015

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาจิตวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 10
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459467 ชื่อวิชา Psychology of Men,17 ส.ค. 2015 - 30 พ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459467 ชื่อวิชา Psychology of Men,17 ส.ค. 2015 - 30 พ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459339 ชื่อวิชา Psychology of Critical Period in Life,10 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459339 ชื่อวิชา Psychology of Critical Period in Life,17 ส.ค. 2015 - 28 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422401 ชื่อวิชา Statistics in Behavioral Science Research I,19 ม.ค. 2015 - 23 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422542 ชื่อวิชา Inferential Statistics,12 ม.ค. 2015 - 23 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างระหว่างสัดส่วนสองกลุ่มที่อิสระกัน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.,14 ธ.ค. 2015 - 31 มี.ค. 2017
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422542 ชื่อวิชา Inferential Statistics,12 ม.ค. 2015 - 30 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01474584 ชื่อวิชา Psychology of Aging,17 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459423 ชื่อวิชา Human Relations at Work,1 ส.ค. 2015 - 4 ต.ค. 2017

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20102006 >>