การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาจิตวิทยา ปี 2014

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

1

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาจิตวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 49
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475534 ชื่อวิชา Leadership for Change & Development,18 ส.ค. 2014 - 22 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459476 ชื่อวิชา Psychological Test in Industry,18 ส.ค. 2014 - 22 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475534 ชื่อวิชา Leadership for Change & Development,18 ส.ค. 2014 - 22 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475534 ชื่อวิชา Leadership for Change & Development,18 ส.ค. 2014 - 22 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459476 ชื่อวิชา Psychological Test in Industry,18 ส.ค. 2014 - 22 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมควบคุมโรค ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา,3 มิ.ย. 2014 - 3 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด และบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่,4 มิ.ย. 2014 - 5 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Leadership development and ethics และ State of the art and future direction of leadership research in Thai context,15 มิ.ย. 2014 - 15 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาภาวะผู้นำแนวใหม่ รุ่นที่ 1 ,17 มิ.ย. 2014 - 17 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาภาวะผู้นำแนวใหม่ รุ่นที่ 2 ,19 มิ.ย. 2014 - 19 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :"Leadership & Team Management" รุ่นที่ 25,25 มิ.ย. 2014 - 26 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :"Leadership & Team Management" รุ่นที่ 26,15 ก.ย. 2014 - 16 ก.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :"Leadership & Team Management" รุ่นที่ 27,8 ก.ย. 2014 - 9 ก.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักอัยการสูงสุด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :จิตวิทยานักบริหาร,2 ก.ย. 2014 - 2 ก.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง,29 ก.ย. 2014 - 29 ก.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :อิทธิพลของภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ แหล่งทุน :ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ บุคลากรสายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475534 ชื่อวิชา Leadership for Change & Development,18 ส.ค. 2014 - 22 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459476 ชื่อวิชา Psychological Test in Industry,18 ส.ค. 2014 - 22 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักอัยการสูงสุด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :จิตวิทยานักบริหาร,2 ก.ย. 2014 - 2 ก.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :"Leadership & Team Management" รุ่นที่ 26,15 ก.ย. 2014 - 16 ก.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :"Leadership & Team Management" รุ่นที่ 27,8 ก.ย. 2014 - 9 ก.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง,29 ก.ย. 2014 - 29 ก.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมควบคุมโรค ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา,3 มิ.ย. 2014 - 3 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด และบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ทักษะการเป็นห้วหน้างานยุคใหม่,4 มิ.ย. 2014 - 5 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Leadership development and ethics และ State of the art and future direction of leadership research in Thai context,15 มิ.ย. 2014 - 15 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาภาวะผู้นำแนวใหม่ รุ่นที่ 1,17 มิ.ย. 2014 - 17 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาภาวะผู้นำแนวใหม่ รุ่นที่ 2,19 มิ.ย. 2014 - 19 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :"Leadership & Team Management" รุ่นที่ 25,25 มิ.ย. 2014 - 26 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :อิทธิพลของภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ แหล่งทุน :ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ บุคลากรสายวิชาการ คณะสังคมศาสตรต์,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475534 ชื่อวิชา Leadership for Change & Development,18 ส.ค. 2014 - 22 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด และบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่,4 มิ.ย. 2014 - 5 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475534 ชื่อวิชา Leadership for Change & Development,18 ส.ค. 2014 - 22 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459476 ชื่อวิชา Psychological Test in Industry,4 ส.ค. 2014 - 22 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมควบคุมโรค ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา,3 มิ.ย. 2014 - 3 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด และบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ทักษะการเป็นห้วหน้างานยุคใหม่,4 มิ.ย. 2014 - 5 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Leadership development and ethics และ State of the art and future direction of leadership research in Thai context,15 มิ.ย. 2014 - 15 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาภาวะผู้นำแนวใหม่ รุ่นที่ 1 ,17 มิ.ย. 2014 - 17 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาภาวะผู้นำแนวใหม่ รุ่นที่ 2,19 มิ.ย. 2014 - 19 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :"Leadership & Team Management" รุ่นที่ 25,25 มิ.ย. 2014 - 26 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :"Leadership & Team Management" รุ่นที่ 26,15 ก.ย. 2014 - 16 ก.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :"Leadership & Team Management" รุ่นที่ 27,8 ก.ย. 2014 - 9 ก.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักอัยการสูงสุด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :จิตวิทยานักบริหาร,2 ก.ย. 2014 - 2 ก.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง,29 ก.ย. 2014 - 29 ก.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :อิทธิพลของภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ แหล่งทุน :ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ บุคลากรสายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475534 ชื่อวิชา Leadership for Change & Development,4 ส.ค. 2014 - 18 ธ.ค. 2017
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459232 ชื่อวิชา Psychology of Parenting,18 ส.ค. 2014 - 24 พ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459234 ชื่อวิชา Psychology of Human Adjustment,18 ส.ค. 2014 - 24 พ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459234 ชื่อวิชา Psychology of Human Adjustment,18 ส.ค. 2014 - 24 พ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422455 ชื่อวิชา Data Analysis,11 ส.ค. 2014 - 5 ม.ค. 2015

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20102006 >>