การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาจิตวิทยา ปี 2012

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาจิตวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 14
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422581 ชื่อวิชา Statistical Quality Control,11 มิ.ย. 2012 - 31 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422597 ชื่อวิชา Seminar,5 พ.ย. 2012 - 22 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422597 ชื่อวิชา Seminar,1 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเพื่อจำแนกกลุ่มกำไรขาดทุน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,1 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459478 ชื่อวิชา Decision Making & Problem Solving in Organizations,4 มิ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459491 ชื่อวิชา Research Methods in Psychology,29 ต.ค. 2012 - 1 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422498 ชื่อวิชา Special Problems,11 มิ.ย. 2012 - 31 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422401 ชื่อวิชา Statistics in Behavioral Science Research I,5 พ.ย. 2012 - 23 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459436 ชื่อวิชา Psychology of Human Adjustment,2 ม.ค. 2012 - 30 ม.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459233 ชื่อวิชา Psychology of Human Relationship,2 ม.ค. 2012 - 30 ม.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการประเมินความเสี่ยงเชื้อดื้อยาในเชื้อซาลโมเนลล่า เอนเทอริกา แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,17 เม.ย. 2012 - 10 ก.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475531 ชื่อวิชา Organizational Psychology,1 มิ.ย. 2012 - 4 ต.ค. 2017
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475531 ชื่อวิชา Organizational Psychology,1 มิ.ย. 2012 - 4 ต.ค. 2017
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475531 ชื่อวิชา Organizational Psychology,1 มิ.ย. 2012 - 4 ต.ค. 2017

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20102006 >>