การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ปี 2010

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

26

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

3

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 38
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213451 ชื่อวิชา Composite Materials,1 พ.ย. 2010 - 28 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 213324 ชื่อวิชา Materials Processing Laboratory,7 มิ.ย. 2010 - 22 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Doped Lanthanum Aluminate Synthesized via Organo-Metallic Complexes Decomposition as Electrolyte แหล่งทุน :KURDI,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Development of Novel Sensing Materials for environmental Pollutant Molecules and Ions by Molecula แหล่งทุน :NRCT-JSPS Joint Research Program,1 พ.ย. 2010 - 31 ต.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,26 ส.ค. 2010 - 27 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาพอลิแล็กติกแอซิดสเตอริโอคอมเพลกซ์เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ แหล่งทุน :สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ,27 ส.ค. 2010 - 26 ส.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,9 ก.ค. 2010 - 10 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาพอลิแล็กติกแอซิดสเตอริโอคอมเพลกซ์เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ แหล่งทุน :สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ,27 ส.ค. 2010 - 26 ส.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,2 มิ.ย. 2010 - 7 ต.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมพอลิแลกติกแอซิดสเตอริโอคอมเพลกซ์ชีทเพื่อใช้เป็นพลาสติกทั่วไป แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 มิ.ย. 2010 - 7 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213497 ชื่อวิชา Seminar,1 พ.ย. 2010 - 25 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213432 ชื่อวิชา Ceramics Processing,7 มิ.ย. 2010 - 27 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213432 ชื่อวิชา Ceramics Processing,7 มิ.ย. 2010 - 27 ธ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213231 ชื่อวิชา Introduction to Ceramics,15 พ.ย. 2010 - 25 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,1 เม.ย. 2010 - 31 มี.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213231 ชื่อวิชา Introduction to Ceramics,15 พ.ย. 2010 - 15 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,1 เม.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2010 - 31 มี.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213231 ชื่อวิชา Introduction to Ceramics,7 มิ.ย. 2010 - 27 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213231 ชื่อวิชา Introduction to Ceramics,8 พ.ย. 2010 - 31 มี.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213451 ชื่อวิชา Composite Materials,1 พ.ย. 2010 - 19 เม.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213451 ชื่อวิชา Composite Materials,1 พ.ย. 2010 - 19 เม.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213441 ชื่อวิชา Polymer Synthesis & Modification,15 มี.ค. 2010 - 14 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213451 ชื่อวิชา Composite Materials,1 พ.ย. 2010 - 19 เม.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213451 ชื่อวิชา Composite Materials,1 พ.ย. 2010 - 19 เม.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213451 ชื่อวิชา Composite Materials,1 พ.ย. 2010 - 19 เม.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213451 ชื่อวิชา Composite Materials,1 พ.ย. 2010 - 19 เม.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213451 ชื่อวิชา Composite Materials,1 พ.ย. 2010 - 19 เม.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213241 ชื่อวิชา Introduction to Polymers,1 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213451 ชื่อวิชา Composite Materials,1 พ.ย. 2010 - 19 เม.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Development of Novel Sensing Materials for environmental Pollutant Molecules and Ions by Molecula แหล่งทุน :NRCT-JSPS Joint Research Program,1 พ.ย. 2010 - 31 ต.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Doped Lanthanum Aluminate Synthesized via Organo-Metallic Complexes Decomposition as Electrolyte แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213451 ชื่อวิชา Composite Materials,1 พ.ย. 2010 - 19 เม.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213571 ชื่อวิชา Bioceramics,7 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213499 ชื่อวิชา Materials Engineering Project,1 พ.ย. 2010 - 28 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213432 ชื่อวิชา Ceramics Processing,1 พ.ย. 2010 - 18 มี.ค. 2011