การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ปี 2009

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

31

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

3

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 37
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213231 ชื่อวิชา Introduction to Ceramics,8 มิ.ย. 2009 - 26 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01211361 ชื่อวิชา Mold & Die,1 พ.ย. 2009 - 28 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213331 ชื่อวิชา Polymeric Materials,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213327 ชื่อวิชา Polymer Technology,1 มิ.ย. 2009 - 19 เม.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,8 ก.ย. 2009 - 9 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การขึ้นรูปกลาสเซรามิกทางทันตกรรมด้วยเครื่องกลควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจำปี 2553,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 213521 ชื่อวิชา Advanced Ceramics Fabrication Processing,8 มิ.ย. 2009 - 22 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213571 ชื่อวิชา Bioceramics,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213326 ชื่อวิชา Ceramics Processing,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213331 ชื่อวิชา Polymeric Materials,1 มิ.ย. 2009 - 19 เม.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213327 ชื่อวิชา Polymer Technology,1 มิ.ย. 2009 - 19 เม.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 213599 ชื่อวิชา Thesis,2 ก.พ. 2009 - 30 เม.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213499 ชื่อวิชา Materials Engineering Project,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The Society of Polymer Science, Japan ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Development of Polylactic Acid Film for New Wave Plasti,28 พ.ค. 2009 - 28 พ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213331 ชื่อวิชา Polymeric Materials,1 มิ.ย. 2009 - 19 เม.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213331 ชื่อวิชา Polymeric Materials,1 ก.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213331 ชื่อวิชา Polymeric Materials,1 มิ.ย. 2009 - 19 เม.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213331 ชื่อวิชา Polymeric Materials,1 เม.ย. 2009 - 19 เม.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213327 ชื่อวิชา Polymer Technology,1 มิ.ย. 2009 - 19 เม.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213331 ชื่อวิชา Polymeric Materials,1 มิ.ย. 2009 - 19 เม.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213327 ชื่อวิชา Polymer Technology,1 มิ.ย. 2009 - 19 เม.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213327 ชื่อวิชา Polymer Technology,1 มิ.ย. 2009 - 19 เม.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213331 ชื่อวิชา Polymeric Materials,1 มิ.ย. 2009 - 19 เม.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213327 ชื่อวิชา Polymer Technology,1 มิ.ย. 2009 - 19 เม.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Doped Lanthanum Aluminate Synthesized via Organo-Metallic Complexes Decomposition as Electrolyte แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2009 - 31 ส.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,1 พ.ย. 2009 - 28 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Structural Modification of Poly(vinyl alcohol) by Esterification Reaction for using as a Polymer แหล่งทุน :คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.,1 ก.ค. 2009 - 30 มิ.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213327 ชื่อวิชา Polymer Technology,1 มิ.ย. 2009 - 19 เม.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213331 ชื่อวิชา Polymeric Materials,1 มิ.ย. 2009 - 19 เม.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213331 ชื่อวิชา Polymeric Materials,1 มิ.ย. 2009 - 19 เม.ย. 2011