การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ปี 2008

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

1

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 19
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 403599 ชื่อวิชา Thesis,2 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 403599 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2008 - 31 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2008 - 31 พ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2008 - 30 เม.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2008 - 30 ต.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2008 - 30 เม.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2008 - 30 พ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403599 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2008 - 6 ม.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403599 ชื่อวิชา Thesis,2 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213432 ชื่อวิชา Ceramics Processing,3 พ.ย. 2008 - 31 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาการขึ้นรูปเพื่อการใช้งานของกลาสเซรามิกส์ชนิดไมก้าที่ง่ายต่อการกรอตกแต่งเพื่อใช้ เป็นวัสดุทาง แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 213599 ชื่อวิชา Thesis,2 มิ.ย. 2008 - 30 เม.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2008 - 1 ต.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 213599 ชื่อวิชา Thesis,2 มิ.ย. 2008 - 30 เม.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213599 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2008 - 30 เม.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 213599 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2008 - 30 เม.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 213599 ชื่อวิชา Thesis,2 มิ.ย. 2008 - 30 เม.ย. 2009