การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2014

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

51

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

24

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015201220102008 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 5
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ้านห้วยน้ำแก้ว อ.เขาพนม จ.กระบี่ การใช้ประโยชน์ :ใช้ตรวจสอบสถานะการทำงานของเครือข่ายตรวจวัดไร้สายที่ติดตั้งไว้เพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและเฝ้าระวังดินโคลนถล่มในพื้นที่,12 ม.ค. 2014 - 3 มี.ค. 2014
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เทศบาลเมืองหัวหิน การใช้ประโยชน์ :ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ,22 ก.ค. 2014 - 15 ก.ย. 2014
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง การใช้ประโยชน์ :มีการนำระบบกล้องที่ปรับปรุงระบบควบคุมการสั่งการให้ถ่ายภาพพร้อมกัน ไปติดตั้งใช้งานจริงที่บริเวณเขานางรำ ที่ห้วยขาแข้ง โดยเจ้าหน้าเขตรักษาพันธุ์,1 พ.ค. 2014 - 1 มี.ค. 2015
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะประมง การใช้ประโยชน์ :มีการนำไปใช้งานจริงในหลายรายวิชา ทั้งขนาดเล็ก (<10 คน) และขนาดใหญ่(>150 คน) เช่นรายวิชา01204312 01204421 01204528 และวิชาพื้นฐาน 1 รายวิชาในคณะประมง,30 ม.ค. 2014 - 2 มี.ค. 2015
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง การใช้ประโยชน์ :มีการนำระบบกล้องที่ปรับปรุงระบบควบคุมการสั่งการให้ถ่ายภาพพร้อมกัน ไปติดตั้งใช้งานจริงที่บริเวณเขานางรำ ที่ห้วยขาแข้ง โดยเจ้าหน้าเขตรักษาพันธุ์,1 พ.ค. 2014 - 30 ธ.ค. 2014

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112009 >>