การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2012

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

35

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

3

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015201220102008 >>
Year Policy 4
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้ประโยชน์ :มีการจัดจ้างม.เกษตรศาสตร์เพื่อดำเนินการสร้างมาตรฐานข้อมูลแห่งชาติ (Universal Core Data standards),15 พ.ค. 2012 - 30 พ.ย. 2012
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้ประโยชน์ :กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินโครงการพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government Interoperability Framework) ระยะที่ 6 (2555) โดยมีการศึกษา Data Interoperability in Health Care sector,30 ส.ค. 2012 - 1 ธ.ค. 2012
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การใช้ประโยชน์ :รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,4 มิ.ย. 2012 - 1 ต.ค. 2012
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้ประโยชน์ :เป็นแนวทางในการดำเนินการด้านการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ,1 ส.ค. 2012 - 30 ธ.ค. 2012

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 4
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี การใช้ประโยชน์ :นำอุปกรณ์ทดสอบติดตั้งจริงในพื้นที่ เพื่อตรวจจับภาพสัตว์ป่า,25 ม.ค. 2012 - 31 พ.ค. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หมู่บ้านห้วยน้ำแก้ว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ การใช้ประโยชน์ :ระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังดินโคลนถล่ม,5 มิ.ย. 2012 - 30 พ.ย. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :IEEE Spectrum การใช้ประโยชน์ :ผู้เขียน (Tekla Perry) เขียนบทความชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของข้อมูลไฟฟ้าดับ หลังจากเกิดพายุเฮอร์ริเคน เพื่อช่วยในการนำความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ,16 พ.ย. 2012 - 16 พ.ย. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :IEEE Spectrum การใช้ประโยชน์ :ผู้เขียน (Tekla Perry) เขียนบทความชึ้ให้เห็นถึงความจำเป็นของข้อมูลไฟฟ้าดับหลังจากเกิดพายุเฮอร์ริเคน เพื่อช่วยในการนำความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ ,16 พ.ย. 2012 - 16 พ.ย. 2012

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112009 >>