การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2011

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

37

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

9

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054231 ชื่อวิชา Fundamental Process Engineering,13 มิ.ย. 2011 - 16 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054591 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Ind. Product Devel.,26 ธ.ค. 2011 - 16 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาระบบประมวลผลการสอบและแบบสำรวจอัตโนมัติ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 มิ.ย. 2011 - 1 พ.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาระบบประมวลผลการสอบและแบบสำรวจอัตโนมัติ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 มิ.ย. 2011 - 1 พ.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01204499 ชื่อวิชา Computer Engineering Project,5 ก.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01204529 ชื่อวิชา Wireless Local Area Networks,23 ธ.ค. 2011 - 29 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาระบบประมวลผลการสอบและแบบสำรวจอัตโนมัติ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 มิ.ย. 2011 - 30 พ.ย. 2011

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015201220102008 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บุคคลทั่วไป การใช้ประโยชน์ :เปิดโอกาสผู้สนใจการฝึกเขียนโปรแกรมภาษาจาวาดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย,1 เม.ย. 2011 - 1 เม.ย. 2017
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สาธารณชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :เปิดโอกาสผู้สนใจการฝึกเขียนโปรแกรมภาษาจาวาดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย,1 เม.ย. 2011 - 31 มี.ค. 2017
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บุคคลทั่วไป การใช้ประโยชน์ :เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถทดลองสอบถามข้อมูลภาพจาก,30 พ.ย. 2011 - 1 ก.พ. 2017