การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2010

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

30

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

31

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

3

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาระบบประมวลผลการสอบและแบบสำรวจอัตโนมัติ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 มิ.ย. 2010 - 31 พ.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01204529 ชื่อวิชา Wireless Local Area Networks,17 ธ.ค. 2010 - 4 มี.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01204596 ชื่อวิชา Selected Topics in Computer Engineering,14 ก.ย. 2010 - 14 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01204529 ชื่อวิชา Wireless Local Area Networks,17 ธ.ค. 2010 - 11 มี.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01204499 ชื่อวิชา Computer Engineering Project,6 ก.ย. 2010 - 28 ก.ย. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 204499 ชื่อวิชา Computer Engineering Project,1 มิ.ย. 2010 - 31 พ.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01204525 ชื่อวิชา Archi. & App.for Wireless Sensor Network,13 พ.ย. 2010 - 26 ก.พ. 2011

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112009 >>