การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวนวัฒนวิทยา ปี 2021

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 4
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01306412 ชื่อวิชา Mangrove Silviculture,12 ม.ค. 2021 - 12 ม.ค. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การศึกษาโครงสร้างป่าชายเลน วิธีการตรวจติดตามเพื่อการประเมินสุขภาพของต้นไม้ป่าชายเลน อนาคตของป่าชายเลนในประเทศไทยและทั่วโลก,24 ก.พ. 2021 - 24 ก.พ. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01306412 ชื่อวิชา Mangrove Silviculture,30 มี.ค. 2021 - 30 มี.ค. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การศึกษาโครงสร้างป่าชายเลน วิธีการตรวจติดตามเพื่อการประเมินสุขภาพของต้นไม้ป่าชายเลน อนาคตของป่าชายเลนในประเทศไทยและทั่วโลก,24 ก.พ. 2021 - 24 ก.พ. 2021

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152009 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>