การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวนวัฒนวิทยา ปี 2013

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308512 ชื่อวิชา Human Dimension in Park & Recrea.Area Manage.,4 ก.ย. 2013 - 4 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308591 ชื่อวิชา Research Techni. in Parks, Recrea, & Tourism,19 พ.ย. 2013 - 19 พ.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308591 ชื่อวิชา Research Techni. in Parks, Recrea, & Tourism,19 พ.ย. 2013 - 19 พ.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308512 ชื่อวิชา Human Dimension in Park & Recrea.Area Manage.,28 ส.ค. 2013 - 28 ส.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308611 ชื่อวิชา Advan.Human Dimen.for Parks & Recrea. Areas,29 ส.ค. 2013 - 29 ส.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308591 ชื่อวิชา Research Techni. in Parks, Recrea, & Tourism,19 พ.ย. 2013 - 19 พ.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01306571 ชื่อวิชา Instrument. & Measuremet in Silvic.Technology,10 มิ.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152009 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>