การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวนวัฒนวิทยา ปี 2012

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การทดสอบถิ่นกำเนิดทำมังในระบวนเกษตรจังหวัดตราด แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2014
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01306422 ชื่อวิชา Forest Tree Inprovement,6 พ.ย. 2012 - 1 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01306422 ชื่อวิชา Forest Tree Inprovement,11 มิ.ย. 2012 - 29 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01306523 ชื่อวิชา Applied of Forest Tree Improvement,5 พ.ย. 2012 - 1 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การทดสอบสายต้นของลูกผสมไม้กระถินณรงค์ ที่ปลูกในพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองแร่ร้าง สถานีวิจัยวนศาสตร์ พังงา แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01306422 ชื่อวิชา Forest Tree Inprovement,11 มิ.ย. 2012 - 30 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การทดสอบสายต้นของลูกผสมไม้กระถินณรงค์ ที่ปลูกในพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองแร่ร้าง สถานีวิจัยวนศาสตร์ พังงา แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152009 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>