การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สำนักงานเลขานุการ ปี 2016

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเลขานุการ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
Year Academic 1
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101501 ชื่อวิชา Economics of Natural Researces,15 ส.ค. 2016 - 5 ต.ค. 2016