การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ปี 2015

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,1 มิ.ย. 2015 - 30 มิ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มคุณภาพผลแก้วมังกรโดยใช้สารควบคุมพืช แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2017
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บ.มติชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :มห้สจรรย์พันธุ์กล้วยไทย,9 ก.ค. 2015 - 9 ก.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,1 มิ.ย. 2015 - 30 มิ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,1 มิ.ย. 2015 - 30 มิ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,1 มิ.ย. 2015 - 30 มิ.ย. 2015

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20132012 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 2
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง การใช้ประโยชน์ :โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง โครงการฝึกอบรมการขยายพันธุ์ไม้ผล,6 ส.ค. 2015 - 7 ส.ค. 2015
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) การใช้ประโยชน์ :จักทำเป็นฐานข้อมูลด้านการประเมินพันธุ์กล้วยสู่งานทางเศรษฐกิจของหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลทางเว็บไซต์และเอกสารสิ่งพิมพ์ในการจัดนิทรรศการงานทางด้านกล้วยในระดับชาติและนานาชาติ,1 ม.ค. 2015 - 1 ม.ค. 2016