การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ปี 2012

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20132012 >>
Year Policy 10
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง คณะเกษตร การใช้ประโยชน์ :ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร,26 ธ.ค. 2012 - 26 ธ.ค. 2017
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง คณะเกษตร การใช้ประโยชน์ :ได้รับการแต่งตั้งเป็นคระกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ด้านน้อยหน่า,26 ธ.ค. 2012 - 26 ธ.ค. 2017
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง คณะเกษตร การใช้ประโยชน์ :ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ด้านน้อยหน่า,26 ธ.ค. 2012 - 26 ธ.ค. 2017
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง คณะเกษตร การใช้ประโยชน์ :ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ด้านน้อยหน่า,26 ธ.ค. 2012 - 26 ธ.ค. 2017
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง คณะเกษตร การใช้ประโยชน์ :ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร ด้านน้อยหน่า,26 ธ.ค. 2012 - 26 ธ.ค. 2017
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง คณะเกษตร การใช้ประโยชน์ :ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร ด้านน้อยหน่า,26 ธ.ค. 2012 - 26 ธ.ค. 2017
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง คณะเกษตร การใช้ประโยชน์ :ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร ด้านน้อยหน่า,26 ธ.ค. 2012 - 26 ธ.ค. 2017
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง คณะเกษตร การใช้ประโยชน์ :ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร ด้านน้อยหน่า,26 ธ.ค. 2012 - 26 ธ.ค. 2017
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง คณะเกษตร การใช้ประโยชน์ :ได้รับการแต่งตั้งเป็นคระกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร ด้านน้อยหน่า,26 ธ.ค. 2012 - 26 ธ.ค. 2017
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง คณะเกษตร การใช้ประโยชน์ :ได้รับการแต่งตั้งเป็นคระกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร ด้านน้อยหน่า,26 ธ.ค. 2012 - 26 ธ.ค. 2017