การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ปี 2011

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

3

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

1

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 17
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006499 ชื่อวิชา Specific Practicum,3 พ.ค. 2011 - 31 พ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006499 ชื่อวิชา Specific Practicum,2 พ.ค. 2011 - 31 พ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกร แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่งานทางด้านการเกษตร การศึกษานอกโรงเรียน เจ้าหน้าที่ อบต. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า รุ่นที่ 1,29 ก.ค. 2011 - 29 ก.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกร แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่งานทางด้านการเกษตร การศึกษานอกโรงเรียน เจ้าหน้าที่ อบต. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า รุ่นที่ 2,23 ส.ค. 2011 - 23 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาวิชาการ การผลิตกล้วยผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วย จากผลงานวิจัยของสถานีวิจัยปากช่อง แหล่งทุน :สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,9 ต.ค. 2011 - 29 ต.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกร แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่งานทางด้านการเกษตร การศึกษานอกโรงเรียน เจ้าหน้าที่ อบต. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า รุ่นที่ 1,29 ก.ค. 2011 - 29 ก.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกร แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่งานทางด้านการเกษตร การศึกษานอกโรงเรียน เจ้าหน้าที่ อบต. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า รุ่นที่ 2,23 ส.ค. 2011 - 23 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาวิชาการ การผลิตต้นพันธุ์กล้วย จากผลงานวิจัยของสถานีวิจัยปากช่อง แหล่งทุน :สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,11 พ.ค. 2011 - 31 พ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาการผลิตสับปะรดสดเพื่อการส่งออก แหล่งทุน :สวก.,1 ธ.ค. 2011 - 30 พ.ย. 2014
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,9 ต.ค. 2011 - 29 ต.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,9 ต.ค. 2011 - 29 ต.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกร แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่งานทางด้านการเกษตร การศึกษานอกโรงเรียน เจ้าหน้าที่ อบต. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า,23 ส.ค. 2011 - 23 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกร แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่งานทางด้านการเกษตร การศึกษานอกโรงเรียน เจ้าหน้าที่ อบต. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า รุ่นที่ 1,29 ก.ค. 2011 - 29 ก.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาวิชาการ การผลิตต้นพันธุ์กล้วย จากผลงานวิจัยของสถานีวิจัยปากช่อง แหล่งทุน :สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037441 ชื่อวิชา Tropical Fruits,11 ก.ค. 2011 - 11 ก.ค. 2011

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20132012 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง , กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่า, เกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่า การใช้ประโยชน์ :-สถานีวิจัยปากช่องขยายพันธุ์จำหน่ายจ่ายแจกแก่เกษตรกรผ้ปลูกน้อยหน่าเพื่อนำไปปลูกเชิงการค้าเพื่อเพิ่มรายได้ ,1 พ.ค. 2011 - 12 ต.ค. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง , กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่า, เกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่า การใช้ประโยชน์ :สถานีวิจัยปากช่องขยายพันธุ์จำหน่าย จ่ายแจกแก่เกษตรกรนำไปปลูกในสวนของตนเอง สามารถเพิ่มรายได้,1 พ.ค. 2011 - 12 ต.ค. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง , กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่า, เกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่า การใช้ประโยชน์ :ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตน้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสม,1 ก.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162015201220112009 >>
Year Commercial 4
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง , กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่า, เกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่า การใช้ประโยชน์ :สถานีวิจัยปากช่องขยายพันธุ์จำหน่ายจ่ายแจกแก่เกษตรกรผ้ปลูกน้อยหน่าเพื่อนำไปปลูกเชิงการค้าเพื่อเพิ่มรายได้ ,1 พ.ค. 2011 - 12 ต.ค. 2011
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง , กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่า, เกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่า การใช้ประโยชน์ :-สถานีวิจัยปากช่องขยายพันธุ์จำหน่ายจ่ายแจกแก่เกษตรกร นำไปปลูกในสวนของตนเองสามารถเพิ่มรายได้เนื่องจากผลผลิตเพิ่มมากขึ้น,1 พ.ค. 2011 - 12 ต.ค. 2011
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ มก. การใช้ประโยชน์ :จักทำโครงการพัฒนาวิชาการ การผลิตกล้วยผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วย จากผลงานวิจัยของสถานีวิจัยปากช่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเป้นรายได้ในการพัฒนาสถานีฯ,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ มก. การใช้ประโยชน์ :จัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ "การผลิตต้นพันธุ์กล้วย จากผลงานวิจัยของสถานีวิจัยปากช่อง" เพื่อตองสนองต่อความต้องการของเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจงานทางด้านกล้วยและเข้าใจถึงเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเพื่อการค้า และเป็นรายได้ในการพัฒนาสถานีฯ,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012