การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ปี 2010

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

2

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

2

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 11
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตน้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสม แหล่งทุน :สวพ. มก,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตน้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสม แหล่งทุน :สวพ. มก,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,10 พ.ค. 2010 - 31 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,11 ต.ค. 2010 - 29 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้สารควบคุมการออกดอกร่วมกับการเพิ่มแสงไฟที่มีผลต่อการออกดอกของแก้วมังกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา แหล่งทุน :งบสถานีวิจัยเขาหินซ้อน,1 ธ.ค. 2010 - 31 ต.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,10 พ.ค. 2010 - 31 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01011399 ชื่อวิชา Practice in Pest Management I,11 ต.ค. 2010 - 29 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตน้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสม แหล่งทุน :สวพ. มก,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,10 พ.ค. 2010 - 31 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01015299 ชื่อวิชา General Practicum,11 ต.ค. 2010 - 29 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01012399 ชื่อวิชา Practice in Agricultural Chemistry I,12 ต.ค. 2010 - 30 ต.ค. 2010

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20132012 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162015201220112009 >>