การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ปี 2009

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการปรับปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า แหล่งทุน :สวพ. มก,1 ต.ค. 2009 - 29 ก.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการปรับปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า แหล่งทุน :สวพ. มก,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,8 มี.ค. 2009 - 29 มี.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตและการแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า,9 เม.ย. 2009 - 9 เม.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การชักนำการออกดอกนอกฤดูของแก้วมังกร แหล่งทุน :วช.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ไร่องุ่นพรมชน ตำบลวังกระทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมวิชาชีพ ตามโครงการต้นกล้าอาชีพ หลักสูตรการประกอบอาชีพด้านการเกษตร (การปลูกองุ่นเพื่อการค้าอย่างยั่งยืน) ในวันที่ 9, 15 กรกฎาคม 14 และ 18 สิงหาคม 2552 เวลา 09:00-16:00 น.ณ ไร่องุ่นพรมชน ตำบลวังกระทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา,8 ก.ค. 2009 - 18 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006499 ชื่อวิชา Specific Practicum,8 มี.ค. 2009 - 29 มี.ค. 2009

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20132012 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 2
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ใน บทคัดย่อผลงานประชุมวิชาการที่เสนอในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8. หน้า 293. สาขาไม้ผล/ยืนต้น. ภาคโปสเตอร์. ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 2552. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส. จังหวัดเชียงใหม่. 402 หน้า.,6 พ.ค. 2009 - 9 พ.ค. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยแมาโจ้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ใน บทคัดย่อผลงานประชุมวิชาการที่เสนอในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8. หน้า 294. สาขาไม้ผล/ยืนต้น. ภาคโปสเตอร์. ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 2552. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส. จังหวัดเชียงใหม่. 402 หน้า.,6 พ.ค. 2009 - 9 พ.ค. 2009