การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาสัตวบาล ปี 2017

32

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาสัตวบาล

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 5
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002561 ชื่อวิชา Advanced Meat Science,18 เม.ย. 2017 - 18 เม.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,9 ม.ค. 2017 - 12 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :An International Collaboration in Elephant Health and Reproduction Phase 2: ARTs แหล่งทุน :Phoenix Zoological Gardens & University of Miyazaki’s Research and Innovation,1 มิ.ย. 2017 - 31 พ.ค. 2020
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422561 ชื่อวิชา Experimental Design,1 ส.ค. 2017 - 31 พ.ค. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบ 4 วิธี สำหรับแผนการทดลองแบบ 2x2x2 แฟคทอเรียล แหล่งทุน :ทุนภาควิชาสถิติ,1 ส.ค. 2017 - 31 พ.ค. 2018

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20092008 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20132011200920082005 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010200920082007 >>