การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาสัตวบาล ปี 2010

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

5

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาสัตวบาล

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 22
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002423 ชื่อวิชา Feed & Feedstuff Processing,20 ส.ค. 2010 - 20 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002321 ชื่อวิชา Animal Nutrition,1 ก.ค. 2010 - 1 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002423 ชื่อวิชา Feed & Feedstuff Processing,3 ก.พ. 2010 - 3 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002511 ชื่อวิชา Cellular Metabolism in Animal Production,2 ส.ค. 2010 - 2 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423352 ชื่อวิชา Animal Physiology Laboratory,10 ก.พ. 2010 - 17 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002423 ชื่อวิชา Feed & Feedstuff Processing,10 พ.ค. 2010 - 8 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505521 ชื่อวิชา Toxicology in Animals,2 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422561 ชื่อวิชา Experimental Design,1 มิ.ย. 2010 - 8 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,23 ส.ค. 2010 - 17 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422561 ชื่อวิชา Experimental Design,1 พ.ย. 2010 - 13 ส.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002621 ชื่อวิชา Protein Nutrition,10 ส.ค. 2010 - 17 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002621 ชื่อวิชา Protein Nutrition,3 ส.ค. 2010 - 10 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002423 ชื่อวิชา Feed & Feedstuff Processing,7 มิ.ย. 2010 - 8 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002423 ชื่อวิชา Feed & Feedstuff Processing,8 ม.ค. 2010 - 8 ม.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002423 ชื่อวิชา Feed & Feedstuff Processing,24 มิ.ย. 2010 - 24 มิ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ไวต้า นิวตริชั่น จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตอาหารสัตว์ ,16 มิ.ย. 2010 - 16 มิ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002423 ชื่อวิชา Feed & Feedstuff Processing,7 มิ.ย. 2010 - 8 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422561 ชื่อวิชา Experimental Design,1 มิ.ย. 2010 - 8 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422561 ชื่อวิชา Experimental Design,1 มิ.ย. 2010 - 8 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002423 ชื่อวิชา Feed & Feedstuff Processing,3 ก.ย. 2010 - 3 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002331 ชื่อวิชา Animal Breeding,1 พ.ย. 2010 - 4 มี.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,1 มี.ค. 2010 - 2 มิ.ย. 2011

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20092008 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20132011200920082005 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010200920082007 >>
Year Commercial 5
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :sumitomo chemical Co., Ltd., Japan การใช้ประโยชน์ :ส่งข้อมูลให้กับบริษัทที่ให้ทุน (sumitomo chemical Co., Ltd., Japan)เพื่อนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์การวางแผนทางการตลาด,1 เม.ย. 2010 - 1 เม.ย. 2010
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :sumitomo chemical Co., Ltd., Japan การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลที่ส่งให้กับบริษัทที่ให้ทุน,10 มี.ค. 2010 - 5 ก.ค. 2010
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :sumitomo chemical Co., Ltd., Japan การใช้ประโยชน์ :ส่งข้อมูลให้กับบริษัทที่ให้ทุน (sumitomo chemical Co., Ltd., Japan)เพื่อนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์การวางแผนทางการตลาด,18 มี.ค. 2010 - 18 มี.ค. 2010
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Sumitomo Chemical Co., LTD การใช้ประโยชน์ :ส่งข้อมูลให้ผู้ให้ทุนวิจัย (Sumitomo Chemical Co., LTD) เพื่อนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์การวางแผนทางการตลาด ,22 มี.ค. 2010 - 30 มี.ค. 2010
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :sumitomo chemical Co., Ltd., Japan การใช้ประโยชน์ :ส่งข้อมูลให้บริษัทที่ให้ทุน (Sumitomo chemical Co., Ltd., Japan) เพื่อนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์การวางแผนทางการตลาด,18 มี.ค. 2010 - 18 มี.ค. 2010