การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาสัตวบาล ปี 2009

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

6

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาสัตวบาล

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 67
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002537 ชื่อวิชา Swine Breeding System,2 พ.ย. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002331 ชื่อวิชา Animal Breeding,2 พ.ย. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002537 ชื่อวิชา Swin Breeding System,2 พ.ย. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002537 ชื่อวิชา Swin Breeding System,2 พ.ย. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,2 พ.ย. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002537 ชื่อวิชา Swin Breeding System,2 พ.ย. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002537 ชื่อวิชา Swin Breeding System,2 พ.ย. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002537 ชื่อวิชา Swin Breeding System,2 พ.ย. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002331 ชื่อวิชา Animal Breeding,2 พ.ย. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419536 ชื่อวิชา Advanced Industrial Microbiology,1 พ.ย. 2009 - 24 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Mona rice แหล่งทุน :สำนักนวตกรรมแห่งชาติ,1 เม.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002537 ชื่อวิชา Swin Breeding System,2 พ.ย. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002537 ชื่อวิชา Swin Breeding System,2 พ.ย. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01251541 ชื่อวิชา Genetic Improvement of Aquatic Animals,1 มิ.ย. 2009 - 23 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สหกรณ์ และศูนย์รวบรวมนมดิบเอกชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเสริมความรู้ในการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม,1 เม.ย. 2009 - 11 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002537 ชื่อวิชา Swin Breeding System,2 พ.ย. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,2 พ.ย. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002537 ชื่อวิชา Swin Breeding System,2 พ.ย. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422561 ชื่อวิชา Experimental Design,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002537 ชื่อวิชา Swin Breeding System,2 พ.ย. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002537 ชื่อวิชา Swin Breeding System,2 พ.ย. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002537 ชื่อวิชา Swin Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002423 ชื่อวิชา Feed & Feedstuff Processing,3 ธ.ค. 2009 - 3 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002511 ชื่อวิชา Cellular Metabolism in Animal Production,7 ส.ค. 2009 - 7 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 4 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509211 ชื่อวิชา Veterinary Helminthology,8 มิ.ย. 2009 - 24 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 21 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ข้อมูลและการใช้ประโยชน์ของข้อมูล,25 พ.ค. 2009 - 20 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002331 ชื่อวิชา Animal Breeding,5 ต.ค. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002331 ชื่อวิชา Animal Breeding,2 พ.ย. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเสริมความรู้ในการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ,1 พ.ค. 2009 - 31 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002537 ชื่อวิชา Swin Breeding System,5 ต.ค. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002537 ชื่อวิชา Swin Breeding System,5 ต.ค. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002537 ชื่อวิชา Swin Breeding System,1 ต.ค. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002413 ชื่อวิชา Beef Production,1 มิ.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาวิธีการคัดเลือกทางพันธุกรรม โดยการใช้ขนาดร่างกายเมื่อแรกเกิดและหย่านมในโคเนื้อลูกผสมระหว่างพ แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.ย. 2009 - 31 ส.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002331 ชื่อวิชา Animal Breeding,5 ต.ค. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002537 ชื่อวิชา Swin Breeding System,5 ต.ค. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002537 ชื่อวิชา Swin Breeding System,5 ต.ค. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ข้อมูลและการใช้ประโยชน์ของข้อมูล,25 พ.ค. 2009 - 25 พ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002537 ชื่อวิชา Swin Breeding System,1 ต.ค. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002537 ชื่อวิชา Swine Breeding System,5 ต.ค. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002331 ชื่อวิชา Animal Breeding,1 พ.ย. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์โคนม ศูนย์รวบรวมน้ิำนมดิบเอกชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเสริมความรู้ในการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม,1 เม.ย. 2009 - 10 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002537 ชื่อวิชา Swin Breeding System,2 พ.ย. 2009 - 6 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002621 ชื่อวิชา Protein Nutrition,4 ส.ค. 2009 - 4 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422561 ชื่อวิชา Experimental Design,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422561 ชื่อวิชา Experimental Design,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002537 ชื่อวิชา Swin Breeding System,2 พ.ย. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002537 ชื่อวิชา Swin Breeding System,2 พ.ย. 2009 - 5 มี.ค. 2010

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20092008 >>
Year Policy 7
2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปพิจารณาปรับแผนการส่งเสริมการคัดเลือกเพื่อการปรับปรุงพันธุ์โคนมในระดับฟาร์มของเกษตรกร,6 เม.ย. 2009 - 17 ต.ค. 2010
2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :นำโมเดล วิธีการ และขั้นตอนการประมาณรูปแบบการให้ผลผลิตน้ำนมของโคนมไปใช้ในการประเมินพ่อพันธุ์โคนมเพื่อการผสมเทียมและเผยแพร่ค่าการผสมพันธุ์สำหรับลักษณะดังกล่าวให้เกษตรกรได้มีโอกาสใช้ในการคัดเลือกพ่อพันธุ์โคนม,2 พ.ย. 2009 - 17 ต.ค. 2010
2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท Four T ฟาร์ม (จ.เชียงใหม่) และ HP ฟาร์ม (จ. นครปฐม) การใช้ประโยชน์ :นำผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยไปปรับปรุงแนวทางการจัดการฟาร์มเพื่อลดจำนวนวันไม่ให้ผลผลิตของสุกรแม่พันธุ์,1 ต.ค. 2009 - 17 ต.ค. 2010
2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :นำข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของโคนมในเขตภาคกลางไปประกอบการพิจารณาแนวทางในการผลิตพ่อพันธุ์เพื่อการผสมเทียมและการส่งเสริมการผลิตของเกษตรกรในเขตการดูแลของตน,1 มิ.ย. 2009 - 17 ต.ค. 2010
2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท Four T ฟาร์ม (จ.เชียงใหม่) และ HP farm (จ.นครปฐม) การใช้ประโยชน์ :นำผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยไปปรับนโนบายในการคัดเลือกและผลิตสุกร,1 ต.ค. 2009 - 17 ต.ค. 2010
2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัดผู้เลี้ยงโคนมภาคกลาง การใช้ประโยชน์ :นำข้อมูลสถานภาพและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณ คุณภาพ และรายได้ของฟาร์มโคนมไปใช้ประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์และแนวทางการส่งเสริมการผลิตของเกษตรกรที่อยู่ในความดูแลของตนให้มีประสิทธิยิ่งขึ้น,1 มิ.ย. 2009 - 17 ต.ค. 2010
2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) และ ห้างหุ้นส่วนจำกัดผู้เลี้ยงโคนมภาคกลาง การใช้ประโยชน์ :นำข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจ้ยไปประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการส่งเสริมการผลิตโคนมของเกษตรกรที่อยู่ในความดูแลและส่งเสริมการผลิตของตน,1 พ.ค. 2009 - 17 ต.ค. 2010

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20132011200920082005 >>
Year Public 5
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม การใช้ประโยชน์ :นำค่าการผสมพันธุ์สำหรับรูปแบบการให้ผลผลิตน้ำนมของพ่อพันธุ์โคนมไปใช้ประโยชน์ในการคัดเลือก,2 พ.ย. 2009 - 17 ต.ค. 2010
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ฟาร์มสุกรเอกชน การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลและแนวทางการคัดเลือกสัตว์พันธุ์เพื่อลดจำนวนวันไม่ให้ผลผลิต,1 ต.ค. 2009 - 17 ต.ค. 2010
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :HP ฟาร์ม (จ.นครปฐม) และ บริษัท Four T (จ.เชียงใหม่) การใช้ประโยชน์ :นำข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุและขนาดครอกของสุกรสาวท้องแรกไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสุกร,5 ต.ค. 2009 - 17 ต.ค. 2010
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท Four T ฟาร์ม จำกัด การใช้ประโยชน์ :นำข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจั้ยไปใช้ประโยชน์ในการลดระยะการผสมพันธุ์ภายหลังการหย่านม ในระบบการผลิตสุกรของตน,5 ต.ค. 2009 - 17 ต.ค. 2010
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท Four T ฟาร์ม (จ.เชียงใหม่) และ HP ฟาร์ม (จ.นครปฐม) การใช้ประโยชน์ :นำข้อมูลปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อระยะหย่านมถึงผสมพันธุ์ไปใช้ประโยชน์ในระบบการผลิตของตน,1 ต.ค. 2009 - 17 ต.ค. 2010

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010200920082007 >>
Year Commercial 2
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัดผู้เลี้ยงโคนมภาคกลาง การใช้ประโยชน์ :นำข้อมูลปัจจัยมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบน้ำนมไปใช้ประกอบการพิจารณาส่งเสริมและควบคุมคุณภาพของน้ำนมดิบ (ที่ผลิตโดยเกษตรกรของตนเอง)ในเชิงการค้า,2 พ.ย. 2009 - 17 ต.ค. 2010
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :นำรูปแบบวิธีการ โมเดล และขั้นตอนการประเมินรูปแบบการให้ผลผลิตน้ำนมไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าของน้ำเชื้อพ่อพ้นธุ์โคนมเพื่อการผสมเทียมในธุรกิจของตน,2 พ.ย. 2009 - 17 ต.ค. 2010