การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาสัตวบาล ปี 2008

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

1

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

3

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาสัตวบาล

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 8
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002331 ชื่อวิชา Animal Breeding,1 ส.ค. 2008 - 20 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 520351 ชื่อวิชา Helminthology,9 มิ.ย. 2008 - 12 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 033314 ชื่อวิชา Dairy Production,1 ก.ย. 2008 - 20 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002414 ชื่อวิชา Dairy Production,1 ต.ค. 2008 - 31 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 015221 ชื่อวิชา Animal Science & Technology,1 ก.ย. 2008 - 1 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002414 ชื่อวิชา Dairy Production,1 ส.ค. 2008 - 20 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรไบโอติกโดยใช้เชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียกรดแลคติกและยีสต์โดยเทคนิคพื้นผิวตอบ แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ (Window II),1 ต.ค. 2008 - 30 มิ.ย. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002414 ชื่อวิชา Dairy Production,1 ส.ค. 2008 - 20 ก.ย. 2009