การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาสัตวบาล ปี 2007

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

28

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

2

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาสัตวบาล

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 5
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002599 ชื่อวิชา Thesis,21 พ.ค. 2007 - 21 พ.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002599 ชื่อวิชา Thesis,21 พ.ค. 2007 - 21 พ.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419599 ชื่อวิชา Thesis,26 ก.พ. 2007 - 26 ก.พ. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002532 ชื่อวิชา Advanced Animal Breeding,1 ส.ค. 2007 - 21 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาฟีโนไทป์และคุณสมบัติทางเคมีของฮีโมโกลบินสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัมนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20092008 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20132011200920082005 >>