Patent

Article
วัคซีนเชื้อเป็นเพื่อป้องกันโรคไวรัสชนิดใหม่ (สายพันธุ์ไทย) ในปลานิลและปลาทับทิม
Proprietor
Kasetsart University
License ID
176311
Class
ชาติ
Grant Date
31 พฤษภาคม 2018
Related Link
-

Author

Output From Project

TILAVAC วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ในปลานิลและปลานิลแดง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาวัคซีนและศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทิลาเปียเลค แหล่งทุน :สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช,14 ส.ค. 2020 - 14 ส.ค. 2020