Petty Patent

Article
ซุปแกงเลียงผงกึ่งสำเร็จรูปเสริมผงกล้วยและกรรมวิธีการผลิต
Proprietor
Kasetsart University
License ID
14679
Class
ชาติ
Grant Date
11 ธันวาคม 2018
Related Link
-

Author

Output From Project

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตซุปผงกึ่งสำเร็จรูปสำหรับแม่ให้นมบุตรเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์และส่งเสริมอาชีพชุมชนตำบลโทประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกนิสิตหลักสูตรเฉพาะทางเรื่อง “การเขียนยกร่างคำขอทรัพย์สินทางปัญญา (อนุสิทธิบัตร)” นิสิต มก ระดับ ป.โท น.ส .ดวงดาว แซ่ฉั่ว รหัสนิสิต 6014401148,1 มี.ค. 2020 - 31 พ.ค. 2020
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กศน.อำเภอท่าช้าง และ องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ การใช้ประโยชน์ :ได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกิดจากการวิจัยไปต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในตำบลโพประจักษ์ คือ การทำปลาร้าผง เพื่อเป็นการยืดอายุของอาหาร มีการสอนให้ชุมชนได้ใช้เวลาว่างจากการทำเกษตรกรรม มาทำเป็นอาชีพเสริม หรือทำไว้รับประทานเอง ผ่านกิจกรรมของชุมชน ,28 มิ.ย. 2019 - 28 เม.ย. 2020