Petty Patent

Article
เครื่องอบลมร้อนด้วยรังสีจากหลอดอินฟราเรด
Proprietor
Kasetsart University
License ID
13573
Class
ชาติ
Grant Date
21 กุมภาพันธ์ 2018
Related Link
-

Author

Output From Project

เครื่องอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยไม่ง้อแสงอาทิตย์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01177691 ชื่อวิชา Advan.Research Metho.Non-formal Edu.SD.,8 ก.ค. 2019 - 16 ธ.ค. 2019
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เครื่องอบเนื้อสัตว์แดดเดียว Version 4และเครื่องอบแห่งสมุนไพร แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2018 - 30 ก.ย. 2019
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท โคจิอิจิ จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลงานวิจัยได้รับการจออนุสิทธิบัตรการผลิต บริษัท โคจิอิจิ จำกัด ขออนุญาตให้สิทธิ์ในผลงานวิจัย,1 มิ.ย. 2017 - 4 มิ.ย. 2020