Petty Patent

Article
กรรมวิธีการผลิตข้าวกล้องงอก
Proprietor
Kasetsart University
License ID
9629
Class
ชาติ
Grant Date
6 มีนาคม 2015
Related Link
-

Author

Output From Project

เครื่องเพาะข้าวกล้องเริ่มงอกในระดับนำร่อง

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท สยามกาบาไรซ์ การใช้ประโยชน์ :ผลิตในเชิงพาณิชย์,4 ม.ค. 2016 - 4 ม.ค. 2017