Petty Patent

Article
กรรมวิธีการเจาะเก็บเลือดจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิต
Proprietor
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
License ID
7468
Class
ชาติ
Grant Date
14 กันยายน 2012
Related Link
-

Author

Output From Project

การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423464 ชื่อวิชา Comparative Immunology,1 มิ.ย. 2013 - 31 ต.ค. 2013
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัดวานิไทย การใช้ประโยชน์ :เอกสารเผยแพร่,1 ม.ค. 2013 - 31 ธ.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) คณะบริหารธุรกิจ มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ สู่เส้นทางสายใหม่ใน AEC หัวข้อ "Innovation Showcases" ,12 ก.พ. 2015 - 12 ก.พ. 2015