Petty Patent

Article
กรรมวิธีการสังเคราะห์พอลิแลกติกแอสิด
Proprietor
Kasetsart University
License ID
9018
Class
ชาติ
Grant Date
25 กรกฎาคม 2014
Related Link
-

Author

Output From Project

การสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดโดยใช้เอนไซม์ไลเพสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบเปิดวง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสังเคราะห์พอลิแล็กติกแอสิดเชิงเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพีแอลเอเซลลูโลสคอมพาวด์เกรดฉีด แหล่งทุน :โครงการทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม,1 ส.ค. 2014 - 31 ก.ค. 2016