Petty Patent

Article
สังเคราะห์พอลิแลกติกแอสิดด้วยพอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่น. (ขอรับอนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์)
Proprietor
Kasetsart University
License ID
9319
Class
ชาติ
Grant Date
17 พฤศจิกายน 2014
Related Link
-

Author

Output From Project

การสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดโดยใช้เอนไซม์ไลเพสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบเปิดวง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสังเคราะห์พอลิแล็กติกแอสิดเชิงเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพีแอลเอเซลลูโลสคอมพาวด์เกรดฉีด แหล่งทุน :โครงการทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม,1 ส.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2016