Plant and Animal Registreation / KU Invention

Article
น้อยหน่าพันธุ์ หนังเขียวเกษตร 1
Proprietor
Kasetsart University
License ID
-
Class
ชาติ
Grant Date
14 มิถุนายน 2010
Related Link
-

Author

Output From Project

การรวบรวมเชื้อพันธ์และคัดเลือกพันธ์น้อยหน่าอะติมัวย่าและน้อยหน่าลูกผสม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006499 ชื่อวิชา Specific Practicum,3 พ.ค. 2011 - 31 พ.ค. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตน้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสม แหล่งทุน :สวพ. มก,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการปรับปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า แหล่งทุน :สวพ. มก,1 ต.ค. 2009 - 29 ก.ย. 2011
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง , กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่า, เกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่า การใช้ประโยชน์ :-สถานีวิจัยปากช่องขยายพันธุ์จำหน่ายจ่ายแจกแก่เกษตรกรผ้ปลูกน้อยหน่าเพื่อนำไปปลูกเชิงการค้าเพื่อเพิ่มรายได้ ,1 พ.ค. 2011 - 12 ต.ค. 2011
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง , กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่า, เกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่า การใช้ประโยชน์ :สถานีวิจัยปากช่องขยายพันธุ์จำหน่ายจ่ายแจกแก่เกษตรกรผ้ปลูกน้อยหน่าเพื่อนำไปปลูกเชิงการค้าเพื่อเพิ่มรายได้ ,1 พ.ค. 2011 - 12 ต.ค. 2011
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง คณะเกษตร การใช้ประโยชน์ :ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร,26 ธ.ค. 2012 - 26 ธ.ค. 2017