ฝ่ายวิชาการ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

1) Global Healthcare 2) The World Health Organization Academic developmentAgricultureAlzheimer's diseaseBusiness Development ProjectsCancercommunicationCommunity Enterprise Membersdevelopmentdiabetesdiabetes mellitusdietDigital Marketinggarment industry HematologyHigher educationHigh-performance work systemsHuman resource managementImmunologymanagementMolecular biologyMorbidityMortalitymycetomaneglected tropical diseaseParticipationPromotionregistrySatisfactionSMEs Thailand NetworksSMEs:Small and Medium EnterprisesstrategiesTourism ManagementTouristsTuberculosistype 2 diabetesกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเรื้อรังและเฉียบพลัน (Chronic and Acute Musculoskeletal Pain)การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรมนุษย์การตลาดการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism)การท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวในอาเซียนการท่องเที่ยวฮาลาลการทำงานเป็นทีมการปรับตัวการพัฒนาธุรกิจการพัฒนาบุคลากรการรับรองฮาลาลการวางแผนทรัพยากรมนุษย์การวางแผนอัตรากำลังการวิเคราะห์การส่งเสริมการท่องเที่ยวการสำรวจการสื่อสารภายในองค์การเกษตรกรความผูกพันความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจในการทำงานความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ จังหวัดสุพรรณบุรีจุลชีววิทยาท่องเที่ยวธุรกิจระหว่างประเทศนการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษนวัตกรรมของวิสาหกิจนักท่องเที่ยวมุสลิมแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริหารธุรกิจประชาคมอาเซียนประสิทธิภาพปัญหาและอุปสรรคผลการปฎิบัติงานผู้นำพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลภาคเศรษฐกิจจังหวัดสกลนครภาวะผู้นำภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาวะผู้ประกอบการภาวะอ้วน (Obesity)ร้านอาหารมุสลิมร้านอาหารฮาลาลโรงแรมวิทยาศาสตร์การฝังเข็ม (Acupuncture Science)วิสาหกิจชุมชนศักยภาพการท่องเที่ยวสปา (Spa)สภาพแวดล้อมทางธุรกิจสิ่งอำนวยความสะดวก: นักท่องเที่ยวสูงอายุเสื้อผ้าสำเร็จรูปหัตถเวชกรรมไทยประยุกต์ (Applied Traditional Thai Massage)อัตลักษณ์ชุมชนอาหารและโภชนาการอุตสาหกรรม

ExecutivesResource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)