สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) ความต้องการของผู้บริโภค (Consumers’ Demand) ตลาดส่งออก (Export Markets) ทัศนคติ (Attitude) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and medium-sized enterprises : SMEs) พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)Business Development ProjectsCompetitive Advantagecustomer engagementCustomer LoyaltyCustomer satisfactionDecision MakingDirectionEmployee commitmentEntrepreneurshipFirm performanceInnovationIntelligent customer leaningIntensive knowledge based operationJob CharacteristicsJob SatisfactionLoyaltyMarker fulfillment efficiencyMarketing mixMarketing program development orientationMarketing PromotionMultinational EnterpriseOrganization commitmentOrganization performanceOrganizational Climateorganizational commitmentOrganizational flexibility strategyOTOPParticipationProductProduct advantageQuality of work lifeService Qualitysewing worksSMEs Thailand NetworksSMEs:Small and Medium EnterprisesThai-Laos Joint Venture WorkersTransforrnational Leadership. Job SatisfactionTrustVariety product development focusกลยุทธ์การปรับตัวขององค์การการจัดการความรู้การตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การอยู่รอดขององค์การความต้องการความต้องการของผู้บริโภคความผูกพันต่อองค์การความพร้อมคุณภาพชีวิตการทำงานคุณภาพชีวิตในการทำงานเครื่องจักรกลเกษตรจ.สกลนครจริยธรรมทางธุรกิจจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การชุมชนท้องถิ่นดรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3ตัวแทนจำหน่ายท่องเที่ยวทัศนคติ (Attitudeธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมธุรกิจนำเที่ยวบรรยากาศองค์การบรรยากาศองค์การ (organizational climate)บรรยากาศองศ์การบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ)บริหารธุรกิจการวิเคราะห์เชิงปริมาณบ้านจัดสรรบุคลากรสายวิชาการบุคลิกภาพบุคลิกภาพมหาวิทยาลัยประเภทของนวัตกรรม (Innovation Types)ประสิทธิผลประสิทธิผลของการทำรายงานปัจจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลปัจจัยแวดล้อมแปรสภาพผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ OTOPผลิตภัณฑ์ชุมชนแผนกลยุทธ์พฤติกรรมภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิด การประเมินผลิตภัณฑ์ ความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคภาวะผู้นำภาวะผู้นำแปรสภาพวัฒนธรรมองค์การสกลนครโมเดลสถาบันอุดมศึกษาสินค้าแปรรูปจากพริก (Chilli Products)สินค้าแปรรูปจากพริก (Processed Chilli Products)หลักฐานเชิงประจักษ์ห่วงโซ่อุปทาน

Executives


Persons (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 88 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 76 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)
 • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 153 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 135 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 11 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)