สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) ความต้องการของผู้บริโภค (Consumers’ Demand) ตลาดส่งออก (Export Markets) ทัศนคติ (Attitude) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and medium-sized enterprises : SMEs) พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)Business Development ProjectsCompetitive AdvantageCustomer engagementCustomer Loyaltycustomer satisfactionDecision MakingDirectionEmployee commitmentEntrepreneurshipfirm performanceInnovationIntelligent customer leaningIntensive knowledge based operationJob CharacteristicsJob SatisfactionLoyaltyMarker fulfillment efficiencyMarketing MixMarketing program development orientationMarketing PromotionOrganization commitmentOrganization performanceOrganizational Climateorganizational commitmentOrganizational flexibility strategyOTOPParticipationProductProduct advantageQuality of work lifeService Qualitysewing worksSMEs Thailand NetworksSMEs:Small and Medium EnterprisesThai-Laos Joint Venture WorkersTransforrnational Leadership. Job SatisfactionTrustVariety product development focusกลยุทธ์การปรับตัวขององค์การการจัดการความรู้การตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการพัฒนาองค์การการเพาะปลูกมะเขืแเทศการเพาะปลูกมะเขือเทศการมุ่งเน้นเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation)การรับรู้คุณภาพในการให้บริการการลดการสูญเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพ กลยุทธ์การผลิต การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดการการผลิตการเลือกซื้อการวางแผนกลยุทธ์การสนับสนุนการองค์การการหลอมรวมสถาบันอุดมศึกษาการอยู่รอดการอยู่รอดขององค์การการอยู่รอดอย่างยั่งยืนไก่ดำภูพาน (PhuphanBlack-bone chicken)ข้าเม่าข้าวฮางครัวเรือนยากจนต้นแบบความคาดหวังความเครียดในการทำงานความช่วยเหลือทางวิชาการความเชื่ออำนาจควบคุม (locus of control)ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage)ความต้องการความต้องการของผู้บริโภคความผูกพันต่อองค์การความพร้อมความพึงพอใจในการทำงานความวามเครียดในการทำงาน (job stress)ความสามารถของบุคลากรความสามารถของพนักงานความสามารถด้านการผลิตคุณภาพชีวิตการทำงานคุณภาพชีวิตในการทำงานเครื่องจักรกลเกษตรบรรยากาศองค์การผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ OTOPผลิตภัณฑ์ชุมชนแผนกลยุทธ์ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิด การประเมินผลิตภัณฑ์ ความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคภาวะผู้นำภาวะผู้นำแปรสภาพวัฒนธรรมองค์การสกลนครโมเดลสถาบันอุดมศึกษาสินค้าแปรรูปจากพริก (Chilli Products)สินค้าแปรรูปจากพริก (Processed Chilli Products)หลักฐานเชิงประจักษ์ห่วงโซ่อุปทาน

Executives


Persons (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 88 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 76 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)
 • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 149 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 134 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 11 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)