สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(กลุ่มวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Choice experimentCultureCustomer decision makingCustomer LoyaltyEconomic valuationEcosystem servicesJob Characteristic FactorsMarketing Mix FactorsMeta-analysismeta-regression analysisOrganizational CommitmentOutstanding loan administrationpolicy recommendationProposed PolicyPsychological factorsService QualityWetland valuationWetlandsWillingness to Payกฎหมายละเมิดกฎหมายอาญาการจัดการกีฬาการนำนโยบายไปปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฝึกด้วยน้ำหนักการพัฒนาการออกกำลังกายข้าวฮาง ความพึงพอใจความพึงพอใจในการทำงานความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลค้ามนุษย์งานสืบเสาะและพินิจชุมชนนโยบายสาธารณะน้ำหนักเกินนิสิตแบดมินตันประชาชนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเปอร์เซ็นต์ไขมันโปรแกรมการออกกำลังกายผลการดำเนินงานขององค์การผู้สูงอายุแผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานคุมประพฤติพนักงานโรงพยาบาลพระพุทธศาสนาพระสงฆ์พฤติกรรมพฤติกรรมการออกกำลังกายพลศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาษาศาสตร์ประยุกต์, ภาษาอังกฤษ, ภาษีภาษีการรับมรดกภาษีการรับมรดก ฐานภาษีภาษีอากรภูมิปัญญาข้าวเหนียวมวลกล้ามเนื้อมหาวิทยาลัยมาตรการทางกฎหมายยาเสพติดระดับความเครียดระบบเกษตร (Agricultural System)ระบบโซตัสรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560ริมน้ำหนองหารรูปแบบการจัดการ/ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา/ ผู้สูงอายุ/ มหาวิทยาลัยรูปแบบการออกกำลังกายแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่โรคหนอนพยาธิโรงพยาบาลสกลนครละเมิดวัฒนธรรมองค์การวิถีชีวิตวิทยาศาตรศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬาวิธีพิจารณาความวิวัฒนาการทางการแพทย์เกี่ยวกับการเจริญพันธุ์เวียตนามศักยภาพเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเกษตรเศรษฐศาสตร์จุลภาคส่งเสริมสุขภาพสถาบันอุดมศึกษาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสมรรถภาพร่างกายสหกรณ์สัดส่วนร่างกายองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอบจ.

Executives


Persons (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(กลุ่มวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 1 คน (ครู 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 64 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 54 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)
 • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 83 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 33 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 50 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 11 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 5 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)