สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(กลุ่มวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Choice experimentCultureCustomer decision makingCustomer LoyaltyEconomic valuationEcosystem servicesenvironmentalJob Characteristic FactorsLocal government organizationsMarketing mix factorsMeta-analysisMeta-regression analysisOrganizational CommitmentOutstanding Loan AdministrationParticipationProposed PolicyPsychological FactorsPublic EntrepreneurshipService Qualitysocial networksubsidy budget analysisWetland valuationWetlandsWillingness to Payกฎหมายละเมิดกฎหมายอาญาการจัดการกีฬาการนำนโยบายไปปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฝึกด้วยน้ำหนักการพัฒนาการมีส่วนร่วมการวิเคราะห์งบประมาณเงินอุดหนุนการออกกำลังกายข้าวฮางความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจในการทำงานความรับผิดทางอาญาความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลค้ามนุษย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเครือข่ายทางสังคมงานสืบเสาะและพินิจชุมชนดูหมิ่นเดินวิ่งเสมือนจริงเทศบาลนครสกลนครนโยบายนโยบายสาธารณะน้ำหนักเกินนิติศาสตร์นิสิตแบดมินตันประชาชนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานปัจจัยการตัดสินใจเปอร์เซ็นต์ไขมันโปรแกรมการออกกำลังกายผลการดำเนินงานขององค์การผู้สูงอายุผู้หญิงและเด็กพนักงานคุมประพฤติพนักงานโรงพยาบาลพฤติกรรมการออกกำลังกายพลศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมวลกล้ามเนื้อมหาวิทยาลัยมาตรการทางกฎหมายยุติธรรมเชิงสมานฉันท์วิธีพิจารณาความศพศักยภาพศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภสคประชาชนเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเกษตรเศรษฐศาสตร์จุลภาคส่งเสริมการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพสถานการณ์โควิด-19สถานศึกษา Restorative Justiceสถาบันอุดมศึกษาสภาพแวดล้อมในการทางานสมรรถนะในงานสมรรถนะองค์การสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสมรรถภาพร่างกายสหกรณ์สัดส่วนร่างกายสุขภาพสุขภาวะหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์หนองหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Executives


Persons (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(กลุ่มวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร)

Avata

นาย นพพร สังข์ทอง, อาจารย์

nopporn.sun@nontri.ku.ac.th, โทร. 042725039

Avata

ดร. ฐิตาวรรณ อินสะอาด, อาจารย์

thitawan.i@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-4272-5039 (4302)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 คน, อาจารย์ 7 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 72 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 60 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 121 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 48 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 73 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 11 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 5 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)