สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(กลุ่มวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Community Based TourismCorona Virus 2019 (COVID-19)Cultural Tourismeco-tourismfactor analysisFirm performanceFirms PerformanceHome stayhost communityHuman capital competenceimpact of tourismInnovationKnowledgeLanguage skillsnatural resourcesNegative Impacts on TourismNong Han LakePersonal trailPhu Phan DistrictReconstructionSakon Nakhon ProvinceSecendary DestionationService Qualityskillssustainable tourismtourism developmentTourism Development and Urban Planning.Tourism ManagementTourism MarketingTourism Planning and DesignVirtual Tourการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการท่องเที่ยวการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรมการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวการดำเนินงานการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัฒนธรรมสร้างสรรค์ Reproductionการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวเที่ยวแบบบูรณาการ นโยบายเเละการวางเเผนการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนการท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism)การทอ่องเที่ยวการบริหารจัดการที่พักการผลิตซ้า การสร้างใหม่ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม การจัดการการท่องเที่ยวการเพิ่มมูลค่าการมีส่วนร่วมการออกแบบตัวชี้วัดทางการท่องเที่ยวการออกแบบภูมิทัศน์เขตการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกคลัสเตอร์การท่องเที่ยวความพึงพอใจความยั่งยืนความรู้จังหวัดสกลนครชุมชนชุมชนบ้านนางอยดัชนีชี้วัดทางการท่องเที่ยวถนนผ้าครามท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรท่าอากาศยานเลยที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทธุรกิจโรงแรมนวัตกรรมนวัตกรรมท้องถิ่นนักสื่อความหมายแนวทางการพัฒนาบ้านท่าแร่บ้านสวนสวรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้อทอมือผู้ใช้บัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและวิชาการการท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวผู้ประกอบการร้านอาหารพนักงานปฏิบัติการพฤติกรรมท่องเที่ยว (Tourist behavior)ภาพลักษณ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางสถาปัตยกรรมมาตรฐานคุณภาพการท่องเที่ยวมาตรฐานอาหาร ISO 22000ย้อมครามระบบ AI (ปัญญาประดิษฐ์)ลักษณะทางกายภาพส่งเสริมสมรรถนะสำรวจสินค้าที่ระลึกเส้นทางท่องเที่ยวหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวหลักอาหารปลอดภัย HACCPแหล่งท่องเที่ยวอาหารท้องถิ่นอำเภอภูพาน

Executives


Persons (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(กลุ่มวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)