สำนักงานเลขานุการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

bargeBarge characteristicsBiomimetic PropulsionCasualty InvestigationChao Phraya River transportationChao Praya RiverClassification SocietyCoastal EnvironmentComputational Fluid DynamicsEducation Quality Improvement GuidelinesEHIenvironmentEnvironmental ImpactHydrodynamics SimulationInland waterwayInland waterway transportationMarine Pollution Coastal ErosisnMarine Renewable Energymarine transportation accidentMaritime and Riverine transportation BarNavigational RisksPa sak RiverPharsak River transportationPollutant Disparsion Bank ErosionPort state controlPublic Sector Management Quality Award CriteriaRegulationSafetySafety and EnvironmentServicesship navigationShip survery regulationThe International Convention for the SaftowboatTowing Intermational maritime OrganizatiTugWater traffic controlWaterbone AccidentsWaterway Transportationกฎกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือกฎหมายการกัดเซาะชายฝั่งการกัดเซาะตลิ่งการขนส่งทางน้ำการขนส่งทางลำน้ำการขนส่งในแม่น้ำเจ้าพระยาการขนส่งในแม่น้ำป่าสักการควบคุมการจราจรทางน้ำการเดินเรือการตรวจควบคุมเรือในเืมืองท่าการบริการศึกษา การฟุ้งกระจายของสารการลากจูงการสืบสวนอุบัติเหตุกิจการนิสิตความปลอดภัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมความเสี่ยงในการเดินเรือท่าเทียบเรือแบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านกระแสน้ำประมวลการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศผลกระทบสิ่งแวดล้อมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกันมลพิษทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักระเบียบรูปแบบการต่อเรือเรือล่มเรือลากจูงเรือลางจูงเรือลำเลียงลำน้ำสมาคมจัดชั้นเรือสิ่งแวดล้อมทางน้ำสุขภาพอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยแนวน้ำบรรทุกอุบัติเหตุการขนส่งทางน้ำอุบัติเหตุทางน้ำ

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 3 คน (อาจารย์ 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)