ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Coastal resort Festivals Local government Management structures Nightlifechildren and youthDestination managementleisure participationpanel data analysissouthern ThailandThailand tourism demandtourism demandการกระจายรายได้การขยายการท่องเที่ยวการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการความสุขในองค์กรอุตสาหกรรมบริการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการท่องเที่ยวและการบริการ ธุรกิจ MICEการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการจัดนำเที่ยวการใช้เวลาว่างการตลาดธุรกิจบริการ-โรงแรม การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และบริการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนการท่องเที่ยวและบริการการประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพการโรงแรมและท่องเที่ยวการวิเคราะห์องค์ประกอบการส่งเสริมการท่องเที่ยวความคาดหวังความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันยาเสพติด หมายถึง ความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันยาเสพติด เพื่อมิให้มีการกระทำที่เป็นความผิดกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใจการสอดส่องดูแลและการแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบทันทีเมื่อพบบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องสงสัย ตลอดจนการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเพื่อป้องกันยาเสพติดความสาเร็จด้านผลตอบแทนทางการเงินความสำเร็จทางการเงินความสุขในการทำงานความสุขในการทำงาน ธุรกิจโรงแรม พนักงานระดับปฏิบัติการคุณภาพบริการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณสมบัติจิตวิทยาบริการชาวไทยและต่างประเทศชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ดัชนีวัดความสาเร็จแบบดุลยภาพดัชนีวัดความสำเร็จแบบดุลยภาพทฤษฎีฐานรากท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรธุรกิจบริการ ธุรกิจประชุมนานาชาติ อุตสาหกรรมไมซ์ ห่วงโซ่คุณค่า ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปานักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมนักบำบัดสปานักบำบัดสปา คุณสมบัติอันพึงประสงค์ ธุรกิจสปา ผลกระทบผ้าฝ้ายทอมือ หมายถึงเส้นใยทอผ้าชนิดหนึ่งซึ่งใช้การทอผ้ามาแต่สมัยโบราณพนักงานระดับปฏิบัติการพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวพฤติกรรมผู้บริโภคมัคคุเทศก์ศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมศักยภาพการท่องเที่ยวศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสปาส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) หมายถึง เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้การสื่อสาร (Communication Tools) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารทางการตลาดขององค์กรการท่องเที่ยว ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ข่าว การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล และการตลาดทางตรงส่วนประสมทางการตลาด/ การอนุรักษ์ป่าขายเลน/ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเส้นทางความก้าวหน้าเส้นทางเชื่อมโยงตราดแหล่งท่องเที่ยวอาจารย์มหาวิทยาลัยในเจนเนอเรชั่นวายอุตสาหกรรมบริการอุตสาหกรรมบริการ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมไมซ์ ธุรกิจการจัดการประชุมนานาชาติฮาลาล

Executives


Persons (ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)