การจัดการโลจีสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

barriersCONTAINER YARD LAYOUT OPTIMIZATIONenablersfood supply chain managementGeographic Information System (GIS)green logisticsInventory management Logisticslogistics service providerslogistics service qualityMOTION WASTEoperations research techniques for logisticsPerformance measurement Small and Medium EnterprisesSupply chain managementSustainability logistics and supply chainSYSTEMATIC LAYOUT PLANNING (SLP)TQMTransport ManagementVehicle Routing Problem (VRP)Vehicle Routing Problem Time Window (VRPTW)การขนส่งทางบก (Land Transport)การจัดการขนส่งการจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management)การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)การปรับปรุงกระบวนการการปรับปรุงการวางผัง แนวคิดการวางผังอย่างมีระบบ ธุรกิจซ่อมเครื่องยนต์การวางผังอย่างมีระบบการวิเคราะห์ความคิดเห็นการวิเคราะห์ความสำคัญการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาการสื่อสารในองค์กรการเสริมสร้างพลังอำนาจความคิดสร้างสรรค์ความแตกต่างเจนเนอเรชั่นความสูญเปล่าคุณภาพการให้บริการคุณภาพชีวิตการทำงาน พนักงานขับรถบรรทุก ทฤษฎีฐานรากคุณภาพบริการคุณภาพบริการแท็กซี่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิธุรกิจขนส่งขนาดกลางและขนาดเล็กธุรกิจซ่อมเครื่องยนต์นักท่องเที่ยวแนวคิดผู้ประกอบการแบบจำลองคาโนประสิทธิผลการปฏิบัติงานผลการดำเนินงาน ผู้ใช้บริการแท็กซี่ผู้ประกอบการขนส่งพนักงานขับรถบรรทุกพยาบาลวิชาชีพพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงานมิติคุณภาพบริการมุมมองของผู้โดยสารแรงจูงใจโรงแรมโรงแรมระดับ 4 ดาวโลจิสตอกส์โลจิสติกส์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลเส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการ

Executives


Persons (การจัดการโลจีสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)