การจัดการโลจีสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

food supply chain managementGeographic Information System (GIS)operations research techniques for logisticsSmall and Medium EnterprisesTransport ManagementVehicle Routing Problem (VRP)Vehicle Routing Problem Time Window (VRPTW)การขนส่งทางบก (Land Transport)การจัดการขนส่งการจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management)การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาการสื่อสารในองค์กรความแตกต่างเจนเนอเรชั่นคุณภาพชีวิตการทำงาน พนักงานขับรถบรรทุก ทฤษฎีฐานรากคุณภาพบริการคุณภาพบริการแท็กซี่ธุรกิจขนส่งขนาดกลางและขนาดเล็กนักท่องเที่ยวแนวคิดผู้ประกอบการแบบจำลองคาโนประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้ใช้บริการแท็กซี่ผู้ประกอบการขนส่งพนักงานขับรถบรรทุกพยาบาลวิชาชีพมิติคุณภาพบริการมุมมองของผู้โดยสารแรงจูงใจโรงแรมโรงแรมระดับ 4 ดาวสหสัมพันธ์คาโนนิคอลเส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการ

Executives


Persons (การจัดการโลจีสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)