สาขาวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

academic readingAffective strategiesavoidance strategiesBusiness EnglishBusiness ReadingCognitive strategiesCollocationscommunication strategiescompensatory strategiescomputer-based approachcorpusCorpus-based studyDevelopment of application for PCEnglish as a Foreign Language (EFL)English for Specific PurposesEnglish Skills DevelopmentEnglish translationEnglish Vocabulary and ExpressionsEnglish Writingerror analysisESPFacebook and Fundamental EnglishFood vocabularyforeign customersfoundation EnglishFront DeskHotel businessImprovement of English SkillsIndependent learningInstructional mediajob interviewlearners' perspectiveslearning achievementMass mediaMedia Exposure and UsageNeedsNeeds analysisopinionsReading StrategiesRole-play videoSchoology e-learningSILLSocial NetworkSocial strategiesspecialized vocabularytask-based language teachingThai food menusThai menusThai service providersThai university studentstop-down modelTranslation Patternsvocabulary knowledgeการเขียนภาษาอังกฤษการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษการเรียนภาษาอังกฤษการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการวิเคราะห์โมเดลไมมิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความวิตกกังวลความสุภาพความเหนื่อยหน่ายคะแนนสอบโทอิคงานเขียนระดับย่อหน้าช่องว่างระหว่างวัย judgmentเทคโนโลยีกับการสื่อสารธุรกิจจัดประชุมธุรกิจโรงแรมนิสิตมหาวิทยาลัยนิสิตหมาวิทยาลัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพนักงานส่วนหน้าเพศภาระงานวิชาเรียนภาษาและการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/วรรณคดีภาษาอังกฤษ/การสื่อสารแบรนด์ภาษาอังกฤษการโรงแรมภาษาอังกฤษเฉพาะทางภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชีเมืองพัทยาแรงงานแรงจูงใจวยาคติวัจนกรรมวัจนปฏิบัติศาสตร์วัยผู้ใหญ่วัยรุ่นวิชาสถิติวิเคราะห์ทางธุรกิจวิถีการดำเนินชีวิตเวลาเรียนศักยภาพสายการบินต้นทุนตํ่า Rapport Managementสายการบินต้นทุนต่ำสื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพลงภาษาอังกฤษ คำศัพท์อายุอีสานฺBottom-up Model

Executives


Persons (สาขาวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 30 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 55 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 30 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 10 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)